Error
  • Error loading feed data

Lepenski vir

LEPENSKI VIR

Praistorijsko arheološko nalazište Lepenski vir nalazi se u Nacionalnom parku Đerdap.

Tokom brojnih istraživanja, koja još uvek traju, otkriveno je 136 objekata. Pored toga, otkriven je nakit, alat napravljen od kostiju životinja, svetilišta, brojne skulpture i još mnogo toga što je modifikovalo tadašnje znanje o mlađem kamenom dobu.

Najpoznatiji artefakt jeste skulptura božanstva- nekada predstavljena u celini kao ljudska figura, a nekada samo kao umetnički oblikovana glava. Ove skulpture su najčešće pravljene od oblutaka i držane su pored ognjišta, jer su predstavljale svetinju. Preko ovih oblutaka narod se sjedinjavao sa elementima koji postoje u njihovoj sredini- vodom i kamenom, a postavljanjem pored ognjišta postojećim elementima dodata je vatra.

lepenski vir

U svim periodima razvoja grade se staništa u obliku kvadrata ili trougla. Tehnika i materijal gradnje nikada nisu menjani. Naselja imaju potkovičasti oblik, sa nekom vrstom trga u sredini.

lepenski vir

U periodu najvećeg uspona religije i umetnosti dolazi do daljeg napredovanja- pripitomljavanje određenih životinja i kultivisanja nekih žitarica.

Arheološko nalazište Lepenski vir nam daje uvid u društvo koje je, dok su drugi narodi tog vremena živeli nomadskim načinom života, imalo uređene društvene odnose, jedinstvenu arhitekturu i umetnički obrađene predmete.

Danas Lepenski vir predstavlja jedinstvenu kulturno-istorijsku znamenitost i jednu od najposećenijih turističkih destinacija Srbije.

Additional information